Aké výdavky možno uplatniť pri dani z prenájmu nehnuteľnosti? - REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Drvivá väčšina prenajímateľov sa dani z prenájmu nevyhne. Jej výšku si ale môže znížiť vďaka možnosti uplatnenia preukázateľných daňových výdavkov. K tým patria vybrané druhy nákladov, ktoré súvisia s prenájmom nehnuteľnosti a podľa zákona je možné ich medzi takéto výdavky zahrnúť.

Podľa zákona o dani z príjmov, pod ktorú daň z prenájmu nehnuteľnosti spadá, si môže tieto preukázateľné výdavky uplatniť každý prenajímateľ. Rozsah uplatnenia ale závisí od toho, či nehnuteľnosť je alebo nie je zaradená do obchodného majetku. V prípade jej nezaradenia je stanovený rozsah výdavkov, ktoré možno uplatniť, o niečo menší.

Čo sú preukázateľné výdavky?

Zákon o dani z príjmu hovorí o preukázateľných výdavkoch ako o výdavkoch, ktoré vznikajú v súvislosti s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmov z prenájmu nehnuteľnosti. Ide o rôzne druhy výdavkov, ktoré sú vynakladané za účelom zaistenia dobrého stavu bytu alebo domu a udržiavania jeho funkčnosti, aby mohol byť prenajímaný. Tie sa následne zahŕňajú do daňového priznania k dani z príjmu za účelom zníženia dane.

 

Uplatňujú sa iba skutočné výdavky

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti nie je možné uplatňovať v rámci paušálnych výdavkov. Do daňového priznania je možné zahrnúť iba skutočné výdavky, ktoré súvisia s vyššie uvedeným zaistením a udržaním príjmov z prenajímania. Pri ich uplatňovaní platí aj pravidlo o znížení výšky týchto výdavkov o sumu 500 €, pokiaľ prenajímateľ využije oslobodenie od príjmov z prenájmu v tejto sume.

 

Ktoré výdavky možno uplatňovať?

1. Nehnuteľnosť nezaradená v obchodnom majetku

Napriek menšiemu rozsahu preukázateľných daňových výdavkov, ktoré sú v rámci prenájmu nehnuteľnosti nezaradenej v obchodnom majetku akceptované, si prenajímateľ môže uplatniť viaceré druhy nákladov vynaložených na riadnu prevádzku bytu či domu.

 

Výdavky na energie – Platby za plyn, elektrinu, vodu či náklady na kúrenie, to všetko môže prenajímateľ využiť pri uplatňovaní preukázateľných daňových výdavkov. Podmienkou však je, že majiteľ bytu platí za energie spotrebované v prenajímanej nehnuteľnosti dodávateľom sám. Uplatniť tieto výdavky si môže aj v prípade, že dodávateľom platí za energie nájomca, no zmluvy o ich dodávke má s nimi uzatvorené prenajímateľ. V takom prípade sa jedná o tzv. nepeňažné príjmy, ktoré sú v prípade energií podľa zákona takisto akceptované.

Výdavky na ostatné služby – Okrem uvedených nákladov na energie môže majiteľ počítať aj s možnosťou uplatňovať si výdavky na niektoré služby, ktoré súvisia s chodom nehnuteľnosti. K tým patria poplatky za rozhlasovú a televíznu anténu, výdavky na osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov, poplatky za výťah či náklady súvisiace s revíziou komína a vyčistením žumpy. K ostatným službám sa takisto radí odvoz smetí aj poplatky za internet.

 

2. Nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku

Pri nehnuteľnostiach tvoriacich súčasť obchodného majetku je možné uplatniť si všetky druhy výdavkov uplatňovaných pri nehnuteľnostiach nezaradených do obchodného majetku. K tomu sa pridávajú ďalšie možné výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou nehnuteľnosti.

 

Výdavky na opravy a údržbu – Do tejto kategórie patria rôzne náklady spojené so zaistením riadnej funkčnosti a dobrého stavu nehnuteľnosti. Jedná sa o celkom bežné technické opravy.

Výdavky na obstaranie nehnuteľnosti – Do daňového priznania je takisto možné zahrnúť aj náklady na obstaranie nehnuteľnosti. Výdavky sa v tomto prípade uplatňujú formou odpisov.

Výdavky na technické zhodnotenie nehnuteľnosti – Pod technické zhodnotenie spadajú výdavky, ktoré prenajímateľovi vznikli v súvislosti s realizáciou prístavby, nadstavby alebo v rámci rekonštrukcie.   

Ďalšie výdavky spojené s prevádzkou nehnuteľnosti – Ak majiteľ financoval nákup alebo renováciu prenajímanej nehnuteľnosti úverom, ako preukázateľné výdavky si môže uplatniť aj zaplatené úroky. Medzi výdavky patria aj platby za poistenie nehnuteľnosti alebo úhrady do fondov na opravy a údržbu.

Každý z výdavkov, ktorý sa prenajímateľ rozhodne uplatniť a podľa zákona má na to právo, zahrnie do daňového priznania k dani z príjmu. To potom podá na príslušnom daňovom úrade v mieste trvalého pobytu prenajímateľa do 31. marca, v prípade požiadania o odklad podania najneskôr do 30. júna.

 

Zdroj foto: www.shutterstock.com, www.apartments.com

REALITNÉ SLUŽBY, s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.